Makho Kakā

Makho Kakā Makho kakā hi zingkum shinikā phāni khalada yangkhavaina.  Shar hi kachikathā mi akhana masāpaimana, kha Awungawui Sharrana (Sharva) kāya.  Awunga māngna sākhangasakna, chiwuivang hili Awungawui Makho dala hoya.  Hithang khamili khalungli mazang ngasakmana, shāra.  Sharra (Sharva)na Makho kameoli pha phayā khavai har akha, zam shamkha, sām kateokhada khuivai.  Kala macha(i) yangkhavai, mina mangavailāk kachi pheiphir kathar akha, haoham mina …

Harkho khayang

Harkho khayang Harkho khayang hiya Awo Ayiwui thotli Kashi kaphā yang khavai shar kasā āyur ākhana.  Harkho khayang hi rinsitta maram hili yanga kachi maleimana, katongali yangpai serra.  Rasa kaphā, raikhavā, shimsā luisā akha, kazāt kaza atam, silui(buffalo)/shikei kashimān  hikathā atamli ning kharikta kashi kaphā theingai akha Harkho yanga.  Shar hi ichā khalattawui (for individual) vang kala yāruiwui (community) vangla yangpai …

Mimao kahom

Mimao kahom Khali kazāt zangda mimao rāakha, mimao kahomda lei.  Hi mimao khayaoa kameo chili khayāmna.  Yām thanghon kha hupta shār pama.  Lui machangtā pailākmana.  Lamrei kārtā shāra.  Zimik tun nanai chili kachichāshi shimli ungpam serhaowa.  Kayāngli mi khipākhala mazatpai lākmana.  Laga shim kachida shao kakunguwa.  Kachāshiwui kating khangai, kakung khangai chi khuilaga kungkung kākā haowa.  Kala thulo, marāloda vao …

Wonra kasa

Wonrā kasā Onrā kasā hi khararnao awo ngarāwui ming mathi ngasakngaimada kasāna.  Onrā kasāli ngalei hili sālu kaji apam mangavāmana.  Shimkhurna ningkachāng apamli sāmaya.  Onrā sākada ngalei kapoli mamishārmana (makhami masāpaimana), sāpaichupa.  Onrā tungli lingkahai thing chila ngalei akhavāwui maningmana, kha onrā kasāpāwuina.  Onrā hi khamarān (ngashān khavaipam) kala khamahopamli kasāna. Kathili achifatli (phumchifa kasāli) sei silui maphungvā akha onrā …

Hao Shim

Shimsak Awo ayiwui thotli shim kasā hi miwui aming zatkhavaila sāya.  Langsa ngaroklaga shim hakkhamei khangahanla ngavāya.  Kha hi kashāng khareinaobingna kasāna.  Hao shimsakli khangachā eina kā(room) kathum leiya.  Khareli Yāngkhup (or Yāmkhup) hoi, hili hok, sei (buffalo) haikhavai sai kala mā lungkhavaila sai; kakhaneli pikhavai kala hangzā khavai sāya; kala kakathumali pong kathāthā lungkhavai (to store), ot phāri khavai sāya …

Naokhot Laa (lullaby)

Naokhot Laa (lullaby) 1] Asi, ani, athum, thumchāng, chāngro, chāngthum, kuini, kuinā, nāsut, nārut   2] Mātungphuilo Kāreiphy, Mā chili harna zā, Har chili rarāna khui, Rarā chili raina khui, Rai chili kongrana khui, Kongrana chili zinghāmna ngachakreo   3] Awungashi yāmkuili kachaknao ririya, pāpāya, bonbona, paiham tharuk zai   4] Kazingramli khayongo Aeropalane unglui rārāli, ngalei khurli yāmsangserhaosa.   5] Khaireopheina chichāpa; Hangshaisa, ruishaisa; …

Shongran Rinkahaowui Shongthot

Shongran Rinkahaowui Shongthot Hungphunwo:   Awo Angayung Kasomwo:           Awo Haorei s/o Awo Lungrei Background:  Khararchānhi shimenraiwui thotlinada hānga.  Atam chitharān, Haorei eina Lungrei nganingrip haowa.  Lungrei sārhao kala Haorei raruda, āna thui kasingna.  Masāngla Awo Lungrei thihaowa.  Shongreng pāshi Awo Pamrana Shongranwui Muinao shinao khuiya.  Shongranli khareli Zeiranda hosāya kha ara Shongrandala mahola Somdal chihaira.  Chiwui atamli Vashā pāshi …

Ramvana Kasomwoshili Rai-shai khamiwui khararchān

Ramvana Kasomwoshili Rai-shai khamiwui khararchān Achālakha Humpumna Ramvali rai rasāsā chihao iji. Chieina Ramvana Hunphunwoli, ‘Ili kathara, khangachonmilu’ Hunphunwona Ramvapāli, ‘Kasomwoli hanglu’ Ramvapāna Kasomwoli, ‘Ili ngachonmilu’da poya. Kasomwo, ‘Ina hungpumli hangmira’ Kasomwoma Humpumwoli, ‘na ramvali rai masāpaimara, rai sāra chikha, kasomkongkai athishurda, longli hāngsang haora, masā marachika Longli mahāngsang mara’ Humpumwo, ‘Aita thākha, I masā ngaika’, chihao iji. Ramvana, ‘Nana …

Kasomwoshi eina Faling Arhaiyashi

Kasomwoshi eina Faling Arhaiyashi Atam chithārān Kasomwoshi Kasomphungli pamsai.  Kala Faling Arhaiyanao hangzākhavai maleimada, Kasomkongwui mā zangmanuruwa.  Ma zangriuwa/zang mazokuwa.  Arhaiyashi eina Kasomwoshi mamashit phalungmaniji.  Mamayā marada raisā kachi eina Arhaiya shi Paoyi, Marem, Maramphung yāmtā haowa kala chili ngalang vāphei uiji.  Tuihi Hunphunwo Awo Rashingna chamnāmi iji.  Kala chiwui vang eina Rashing yaothuirā akha Arhaiyashi ningshinā haida zam mangasāmla …

Hunphunwo Angayungli sākathatwui khararchān (A consequence of Shongran Rinkahao Shongthot

Hunphunwo Angayungli sākathatwui khararchān Shongran Rinkahaowui shongthotwui vang eina Kasomwo Haorei ningmatun ngaikichi haowa.  Chithārān chili Kasom Shongreng pāshina Phalung Vasainao ngalānao akha khui iji.  Chieina hithāda Phalungnaopā chili ngahāna. Haorei, ‘Imākna Angayungli masāshapra khala?’ Vasainao, ‘Ina sāshapra, kha na khi mira?’ Haorei, ‘Kongsāng mathāmeikap kaji pungkha (akha) mira’ Phalung pāchina Angayungli yunuwa.  Meitei tāhairada shāya.  Angayung Ramvali ungmakān phalungrada …