Shong Kahao

Shong Kahao Kashong kahao hi zingkum heithei maphāni khalada khayangna.  Lingsang kahai theishirai kala mā aga akaina kala shiri shirāna shimān ngasakpai haoda, zingkum phānikā maphāni khalada yangkhavai kashong kahaona.  Kashong haokhavai apam leiya, masāphāphā paimana.  Harshāng kānshoklaga Shonghaopamda leiya, chili hanphutla leiya kala kameoli suihai khavai sai. Sharvana asuihaimilaga mayarnaobingna apam chili zam kala har khuivālaga vāphaya.  Harkhola yanga …

Mangkhap Phanit

Mangkhap Luisao Luishom kupngashida Awungana langshi sālaga phanit hi phangāthang (5 days) mayona.  Phanitwui vang shanaobingna zam hangsanga kala khorla kheisanga, kala mayarnaona sāshai zanga.  Phanit saikorawui ngachaili Mangkhap phanit hi khamor chātmeikapa.  Luisao luishomli mahui nganongpaimana, zingkum vārot haikha zāt makhuizāmana.  Chiwuivāng mātha mamanao khavai ot panglāk eina sāya.  Pheipāng masit titit ot kasāwui kajot kharai samphang haoranoda khanan …