Zamthinglā

Zamthinglā   Achālakha ngāla khamathā hāngkhavai makhalei ākha okthuisai. Khamathā māng maningla kashānga wungnao ākhawui nao sāthui haoda Zamthingla hoi; masohot Athingnaola hoi. Zamthinglali leikashe mayāra chi, kapingla, khamathāla, ācham kaphāla āramli ā kathā maleilākmana.  Aming Shimnareng hoi.  Ngazunlā kachangvana. Shimnareng eina Athingnao leishi ngaroklāka. Minala āni phāmeithuira da ngazeksera. Atam chithārān ngalanao khangatei ākhala leisai. Ava Shimnarengli rarmei, chili …

Phungcham Lengthui (II)

Ngalānao sālaga fakathui Lengthui sāmathā khariklaga ngalānao akha onkhuilaga kharam ngayitthuwa.  Zarpānimāng ok-kathui shimkhur akhali shimzun asai.  Yāronapā china Lengthuili leishihaoda ini rasa sāhaosada Lengthuili kahāng eina Lengthuina mayāda ani ngasopiuwa.  Yārona china ngasopikida kasā chithārān, ‘I aruihon khamakhao rādalei, mangasopaimara jihaowa’. Akhama kathā ngathor chi Lengthuina agaharali, “Nazara ini iwui kasing thongthang ungkhuiga” da hānglaga ani muinaoni Lengthui ram …

Phungcham Lengthui (I)

Phungcham Lengthui (Part I) (Rameinao akhali shimzun vākasa) Lengthui shimli ungmazing pampamlaga leisak kazāt ngathungkahai eina rampengthuiluia.  Kha akhali vālaga amāng kapama rameinao akhali shimzun vāsākakhui. Vāthang ngayā chi phāshak phāzālaga khararchān sānganaonaolaga pikhavai sāuwa. Rameiva china Lengthuili, ‘Iya pet maleila na meiphung hili pilo’ da awui pet sāmihaowa. Sāmihailaga Rameiva china, ‘Lengthui, iwuili shiwok kachungkha lei, ngayā.  Ngayā phungsharwui …

Khayairi

Khayairi Mipha KHAYAIRI                              – khararchān hiwui khamataiya mipha. Ali raina ākui rangthui haowa. NGALA ARARA KHANI       – Ngalāva khani hina khayairili leishirumda phālāk eina nganaosai. RAMEINUI                             – Rameivawui kasui eina khayairi wuk kakhanang tarākha samphanga. Atam ākhali Khayairi hoda mayārnao akha okthuisai. Naoshiyo sāhaoda āva āvānala lumtir eina nganaowa. Kha chili lāngda lārar khanina leishi haida mathāmeida kashakazā ngarānmi …