Atang (Measurement of Solid)

Angachāk (Measurement & Units)

Achālakha awo ayiwui āngachāk kasāli khaleilei shichinlaga sāsai. Asān aret mikumowui āpāng eina tamsai, ara arengli khorkhong eina tama. Chitākam eina atang sāmarim eina tama. Ngarakzak kahai maleimana kha chāng eina sāya.

Mik eina mathei kaphayo ot/atangbingli kachakpai eina pāntama. Kala mikchar, konghipai kathāthāla shichina. Sāmarimli teomeithui kachi chili Maishimitsā hoya.

Maishimitsā khanina (2) Razuisā akhana (1)

Razuisā khanina (2) Marimkhana (1)

Marim khanina (2) Rimtongkhana (1)

Rimtong khanina (2) Pherkhana (1)

Pherkhanina (2) Kongkhana (1)

Written by Tsivyo Kasom

Email: tsivyo@gmail.com (the writer is available, if you have any question or concern)

Please follow and like us:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)