Tingtei Kathemnao

Tingtei kathemnao Kakhalat: O! tingteila huikatheinao.  Iwui ngalemli rāpamlaga huichitheilo. Khipāna khongtheimeithui khala?  Leikashinaowui nganāngaimeiya. Oh Tingtei kathemnao, Eh! rāpamlo rāhui chitheilo; Eh! Rāpamlo rāhui chitheilo. O! Rāhui chitheilo, Eh! Tingtei chi khiwui shokmeilo? Eh! Tingtei chi khiwui shokmeilo? O! Khiwui shokmeilo, Eh! Shākhagainaowui shokmeiya Eh! Shākhangainaowui shokmeiya   Contributed by Tsivyo Kasom Please follow and like us:0