Khano Laa

Khano Laa (Luira Laa) (From L-R): Mayarshang Ragui, Sophayo Ragui, Themchuila Zingkhai, Ningtipla Zimik, Tungsa Ragui   O, Kazing kumhaora, Yeh, Wungnaowa luithui mihaolo. (2x) O, Luithui mihaolo, Yeh, Rāshāmphei manao haiphanga. (2x) O, Mamanaomara, Yeh, Wungnaowa luithot leiyaya. (2x) O, Thingphun luivāsa, Yeh, zingkumthei khishi chungmeilo? (2x) O, Khishi chungmeilo? Yeh, nao khaleinaoshi chungmeiya (2x) O, Nao khaleinaoshi, Yeh, …