Khamasom Siluiwungwui Khararchān

Khamasom awunga Kholo eina anaomayara Siluiwungwui khararchān (illustrative picture) Achālakha Khamasom khali Kholo kaho kashāngmi akha leisai.  Mipa hi shānghaoda silui kachungkha keisai.  Kha, nao mayarnao akha māngpharākhuihaowa.  Nao akhamāng leileihaoda aming Siluiwung phokmi.  Siluiwung kaho nao mayara hi naoho naotong sāhaoda āva āvāna lumthur eina nganaopamma.  Kala nao hili nganuilāk eina rasa phāsangmida shim pānngasakngaihaoda ngalā khuihaoluda hāngchinghaowa. Kha …