Zamthinglā

Zamthinglā   Achālakha ngāla khamathā hāngkhavai makhalei ākha okthuisai. Khamathā māng maningla kashānga wungnao ākhawui nao sāthui haoda Zamthingla hoi; masohot Athingnaola hoi. Zamthinglali leikashe mayāra chi, kapingla, khamathāla, ācham kaphāla āramli ā kathā maleilākmana.  Aming Shimnareng hoi.  Ngazunlā kachangvana. Shimnareng eina Athingnao leishi ngaroklāka. Minala āni phāmeithuira da ngazeksera. Atam chithārān ngalanao khangatei ākhala leisai. Ava Shimnarengli rarmei, chili …

Phungcham Lengthui (II)

Ngalānao sālaga fakathui Lengthui sāmathā khariklaga ngalānao akha onkhuilaga kharam ngayitthuwa.  Zarpānimāng ok-kathui shimkhur akhali shimzun asai.  Yāronapā china Lengthuili leishihaoda ini rasa sāhaosada Lengthuili kahāng eina Lengthuina mayāda ani ngasopiuwa.  Yārona china ngasopikida kasā chithārān, ‘I aruihon khamakhao rādalei, mangasopaimara jihaowa’. Akhama kathā ngathor chi Lengthuina agaharali, “Nazara ini iwui kasing thongthang ungkhuiga” da hānglaga ani muinaoni Lengthui ram …

Phungcham Lengthui (I)

Phungcham Lengthui (Part I) (Rameinao akhali shimzun vākasa) Lengthui shimli ungmazing pampamlaga leisak kazāt ngathungkahai eina rampengthuiluia.  Kha akhali vālaga amāng kapama rameinao akhali shimzun vāsākakhui. Vāthang ngayā chi phāshak phāzālaga khararchān sānganaonaolaga pikhavai sāuwa. Rameiva china Lengthuili, ‘Iya pet maleila na meiphung hili pilo’ da awui pet sāmihaowa. Sāmihailaga Rameiva china, ‘Lengthui, iwuili shiwok kachungkha lei, ngayā.  Ngayā phungsharwui …

Ngarikapung eina Longpi Maringthei

  “Khāmkhui hām kapak ngatheisa kachihiya Amachut sākhavai; hili samphangsada khāmkhuithing kakapak, Kachili leili khalada apam kachithei, hi iwui ngaleinada amachut sākahaibing hili kahāngna.  Avā sāmsok eina khaung thārān khanaobingli shur-ung khavai khāmkhui hām kapak unga”   Chithārān chili, Paoyi Langchin phanit phaolāk eina leisai.  Kha kachungkha rashā rāphangda rāsera.  Longpi Maringthei hoda rai pinglāk eina akha leisai. Ala Langchin …