Naokhot Laa (lullaby)

Naokhot Laa (lullaby) 1] Asi, ani, athum, thumchāng, chāngro, chāngthum, kuini, kuinā, nāsut, nārut   2] Mātungphuilo Kāreiphy, Mā chili harna zā, Har chili rarāna khui, Rarā chili raina khui, Rai chili kongrana khui, Kongrana chili zinghāmna ngachakreo   3] Awungashi yāmkuili kachaknao ririya, pāpāya, bonbona, paiham tharuk zai   4] Kazingramli khayongo Aeropalane unglui rārāli, ngalei khurli yāmsangserhaosa.   5] Khaireopheina chichāpa; Hangshaisa, ruishaisa; …