Marāhwo Shiwui Khararchān

Marāhwo Shiwui Khararchān

(Avāna Naoli Raikathā Khararchān)

Achālakha okathui āpug āpagva haokaphok tharān mikumo eina sāyur-vāyur, shiri-shirā kala manglā kapaiyur saikora ātui-ālā shāngarokta okthuirum kasā ātamli kachi kathā kha ākhali sārenga eina yarmilāwui naomayar shini okthuisai.  Mayārnao mānghaoda kharar ngāhongli sā renglaga āthei- ārai phāshai kazatna ākachangasāda, zingyinlamshong khaung liya chotnā haoda ot masā ngachila sangorngor ungpihai ungpihai jichinghaowa.  Ava– āvā kachāmla chāmhao, naongarāla chungnāhao chihaida kashak kazāla mangarinla okthuisai.

Hithāda, okkathui hiya maokthuipaimara jihaoda thang zimikshokha āpreiva āni ngasan ngarumlaga naongarā ungser kaji eina āvāvana khararchān yirlaga ngahānuwa.

‘Inao Makhoka, na ngalā khuirakā makhui rakhala’.

Makhokana ngahānkai, ‘Avā, iya ngalāla khuira, sāla rengra kala raila thatra’

Avāva ringphahaida nao Makhokali somida, ‘Inaowui ngalāsā- sārensā shaikhuiramā’ da hānga.

Chiwui thili khakhane pali khangahān eina, ‘Ishāvā, ishāmeina kasāsā chili makashur sāpairalā! Ila ngalā khuira, sāla rengra kala raila thatra’ jihaoda ālila sosomihaowa.

Āra taida khalei mayar phangāli khangahān thāran āshi matina ripsāda, ishāmei khanili mashurla khipāli shurra khala! Ithumla ngalā phāserra sāla rengserla kala raila thatserla.  Khokha- yāngkha eina katom ngarokra dalada ngahānkai.

‘Chithālākra, inaongarā. Nathumwui ningphanin, leishi khangarok, khokha-yāngkha kasā, nava iniwui ringkaphāna.  Arāāhna somiranu’  da sokhami miya.

‘Kha Inaoyo paishonao, nava khi phaningli? Chunglāk eina kapam hiya’ da khangahān eina;

‘Ishāvā eina ishāva, Iya paishonao sāthuda luila malei, shimla malei, ngalāla khipana rāreira, tinphānao singlaga āmeiwui lui vamiradala’ da ngahānkai.  Naopaishowui ngahānkakā chi mapenlāk thuda, āpam katāvali āraithā khavai machukpinghaowa.

Thang ngathorkha kazing thanguda, harvā kahakaji taithatlaga, hampai puiting eina pāngkā hāowa.  Ashi saikora meiphungli pamserda leilakha āvāvana, inaoyo paisho, ājava ini iram ngahongli vālaga shim pākra sākhavai thing khamathā khani-kathum tatek-khuira.  Chieina iniwui zātromla khuiphung sayu.  Vānaoni zeikhai-ngahā kharā kazazak khuilaka ringphalāk eina zatphokuwa. Zatzatlaga ngahong chumpāva ākhali vākazangeina kabortheirong kahāka ākha khalei chiwui thingpheili āngasāmma.  Khaleilaga thingrong chili ngareikālaga lam kathum maikhawui ālungli thingphāng kathum-mati pākkharā chili tālongnao ākha sākhuihaowa.  Chili ngasāmlaga zātrom chi pheizāya.  Ara āvāva zatukida ngakarthuilaga, joh!, Inaoyo, na tārong hili pamsāloda hāngmamānlaga  ānaoyowui zeikhai-ngahāla haitāmihailaga, yanglu kaphungnao āton chili thingrong kahaka theikhavā chi vātatekki kajinada hānglaga tālongwui eina ngareizanglaga zatthuihāowa.  Zingyinlam harvā kakhong ātam chitharānla maunglāk kaji eina, ’Ooo… āvā’ da kaho eina āvāvana, ‘Kuprārādalei, ungrā sara’ da ngahānkai.  Khayansāng kachi eina, ‘Ooo…. Ishāvā, Ooo… āvā’ da holuishit kaje shangkha khareina ‘HOAH’ da ngahuikārā sai.  Kha nao paishona- chiya ishāvāwui khon maningmana jihaowa.  Khaleilaga shangkha chi ākhamei kasānga eina amik hungping hai, ākhamorna meithā-meiwon thālaga romrom shokrāsai. Chithālala, naochina āvāvali holui-holui jiya. Kha āvāvana ngathumwung haoda mangahān kālak thuwa.  Chieina naopaisho ngachilala āwui zeikhai ngahā singlaga tārong chili ngazinpamhaowa.  Chili lāngda shongfala matheimada ungsa maungpai, ngaleishong zangusa chi shangkhana pamphinhaida mazangpai kaji eina tārong chili zeikhai-ngahā singlaga shangkhana khi sani khala kaji yangpamhaowa.  Kha shangkha khareina mikumonao thingtungli pamdalei kaji theihaoda, na zangnikā I kāra khalada kasirlaga hangkārā sāya.  Naopaisho ngahānkakhavai maleithuda,  āmei nala kāpai ralā, ila zangpai rachira, ina kaporthei khaminmin phāsangmiga, nakhamor makāloda kahāng eina shangkha kharei china ākhamor makāmiya.

Chieina khaminmin chi phāsangmi-phāsangmilaga yansāngura kachieina āmei nakhamor pangmeida makālo, hiya kahākvakhoda kahang eina shangkha khareina makāmiya.  Naopaishona āwui zeisanaochi mayirlāk eina phartā kachia thingphāngnaoli huikhui haida pharhekkahai eina ngaleili shunshing sanghaowa.

Chieina khareina ngakarlom thuilaga, ‘yeh, nava ili sāthat khavai Sali aikho?’ Da vaokārāsai.  Naopaishona mānlāk eina ‘Ameikharar, āthei kahākaji iwui zeisanao mangaphanāthuda pangmeida khayit kaji eina pangpuitā kahaina, khangarān kāmiluda poya, shangkha khareiva ākachangana chihaoda, āra singkazakno pangpuitālui paishinada hangmamānlaga zeisanao chi ngarānka mihaowa.  Chiwuiya kaporthei khamin chi phasangmi-phasangmilaga, ‘Oh, āmei kharar, āruiwui hiyā hākmahā kajangkhat kho! Mikpi maimanglaga nakhamor makālo’.  Kaji eina shangkha khareina makāmi kachiya naoyona zeisanao chi mayirlāk eina phartāta ākhamorli pharshop sanghaida ākharangshong tāngaruishokhaowa.

Shangkha kharei ningmathithei lākla, ‘Iyah, na ri kikaji, I rihaorali’ da mashangsei eina piromsanglaga thivāhaowa.  Mathirangsā kachiada naopaisho ngaleizingshong mazanglengthuda ngaya pongda tārong chili kazing kathang honpi haowa.

Zingthanlamva shiri shirā vānaoyur kachungkha kaporthei shaikhavai pairāseruwa.  Chiwui ngachaili hangkhā sākashe kateowayur prei-gaharla mikumonao leiyada matheimada paishonaowui kuitungyāngli ngaphāng kharā thingphāngli rāparāsai.  Kha paishona hangkhā āva chi tuknap khuihaowa.  Hangkhā āvā china, ipreivali chihomi haoluda hāngshon kahaieina, ‘Napreivali chihomilu chiakha shangkha khamorli ngarazanglaga ākharangshong ngara shoklu, chithāakha napreivali chihomira’ chihaowa.  Ara hangkhā āvā china shangkha khamorli ngarazanglaga akharangshong mazangpaimada akhamorshong ngathumda themlāk eina latshokhaowa. Hithāda pakhangapā ātamli hāpa kharenga akha pairālaga thikahai kharei akhamorli rāngarasanglaga shāngsheiura kachieina ngarashoklaga paithuihaowa.  Chitheilaga Naoyo ringphānāhaida katotsisi kaportheirong eina ngareizanglaga yongphik thuihaowa. Yongyongda luipheili kaphora shumthingrong kahaka ākhawui khayapamli āngasāmlaga phonda pivāhaowa.  Thuikhamathuk einava rarā preigaharna khareiwui khanākhur eina kheishok kakhui hingpit kahai lunghailā (ahaila) chieina ngareo nganaoda, ākhana horkā ākhana yonkhuida ringphālāk eina ngareo zatsai.  Chikathā āhailā chi ngavāshap akha ningkachāng saikora samphangsera kachi khararchān leihaoda, ahailā chi ngapaikhui khavai khangareopam chili ngathumda valaga ngacheekhavai ākhon chuilāk eina ‘yāh’ da kahanglaga awui zeisanao chi āpharsang kaji eina kashuināhaida rarā prei-gahar kachā chak eina chākphikthuihaowa.  Ahailā khalongkāzam kasā chi Naoyona yonnāpkhuilaga āwui malaoli romshāntit haowa.

Naopaisho Naoyo ringphānā haida āhailā chi khuiphunglaga luipheishong zatshang mamānda yāshong kapeiyang kaje ngalānao khani lui honpam kasā chi theivai.  Zatvā mamānlaga nganailāk eina ngathumda khayangva khanini mathāthathuisāya.  Kha ram chiwui leipamla matheithuda ngālava khanili shurung khavai titi kashok pamli ngathum pamshona.  Kazing yinguda tantak ungrān kachi eina ngalāva khanila tansop phungriplaga shongshan kāphok uwa.  Chithārān chili Naoyona awui āhailā chi totot khalāshok kaji eina muiyā khaluimit haida ngamiting kahai eina ānila āram maungpaimaralida lui rāmli lattāluirāsai.  Ahailā chi romtit laga malaoli romsang kahaiva horchāmriluihaowa kala āniwui mangāchangli sāri makhaotot eina kuisamla pānglāngrut eina miākha nganing kasā chi theida matakhaknā-kashuinā haida maphākhuilākla, ‘Oh! Marāhwo, na kachiwui eina kharā, kali vākiji?’ da ngahānlaga, nana singda khalei otnao chi khikhalada ngahān kharuiuwa.

‘Achon khani, iwui otnao hiya ngashun horlakhava mahāngpaimana. Ngayāshong hāngnaoga chihaowa. Ngalāva khanila lunghailā (ahailā) chi ningchāngnāhaida pikasangwui āngarān sāhaowa.  Hina maramsāda chithang ngayāva ahailāwui maram ngazekzeklaga ringpālak eina phazā ngarumlaga pikhavai khangarān sai.  Kha, Marāhna ānili hānga, ‘Ipreiva sāki kaji pāva chi maning ākha machitheipaimana’ chihaowa. Athang āni chinaoni ahailā chi ngapairei leikasā chi varihaphaowa.  Shāngsheilaga, Marāhna leishikhameipāva achon khararana ngahānkāda hanga, chithāakha, igatuiva ini napreiva sāradala kala langtakta ngasopi-ngasopi chipaidala kachi hi mayangarokta āshi kathum prei-gahar sāhaowa.  Khaleilaga Marāhwui leishikhameipāva– achon kharar chi nao vaihaowa.

Kha chiwui āwungashi naongalāva khanini Marāhli ngakum kahaiwui maram saikora chi theiser kahaiwui thili awovana āwui shimli hosanglaga Marāhli hao kuiret sāmida sam chichāpmilaga sikazazak kahaiya yangla makakhuila yārkhoka sāsāda awo eina aniva ringphānā-pennā haowa. Chiwui tungli philāva khaniwui āgahara sāhao kala ahailā singhaoda shāngkhangai shāngmamān, mahokhangai maho, thangkhameila, yāng pangshap chilala khipānakha mangashurlāk thuda āramnaobingla Marāhli mayālāk haowa.  Hithāda mirin-mipān mataisangmeikhār haoda sumkok khāngsang khavai khangarān sāping haowa.  Chiwuivang Marāhna seila hokla taithatlaga āram katongali zātkhāng kasāmāng maningla sāyarla rameinao, kachām khangainao ungshung-vāshungda yaoshaiya.  Akhama kathā āramnao saikora āram ngahongli kaphora hakmeikap kaje mathangrong chi tateklaga āret lam ākha tangkhai kahak kala āsān lam mati tangkhai kasāng ākha sākup khuiya.  Zimiksho khanithang phāsa mathaokhuilaga, ramnao saikora sumkok chi vākhānglala mazatrarthuwa.

Marāhna, ‘Thārifalo’ da sumkok tungli ngawokālaga kānganing kahaieina ngavengkong eina lengleng zatphokta pailāk eina shimlungli ungkhāngsanghaowa.  Chithang ngayāva nitreilila lāngmeida katai saikora chi rameinao, kachām khangainao makhaila sāyar, zātyar tansopkhatkhat khuiung ngaroksera.  Hithāda marāwui kashāng, thangkhamei kala kaping wungram ungshung-vāshungda meiphung khararchān sāuwa.

Khaleilaga, ramnao ngakaidana Marāhwui hekhamahei otsak saikora chiwuivang yuishinā-yangshinā haida sathatkhavai khagarān sāhaowa. Thangngayākha tinphākui singrip laga rākharā chi Marāhna theire haoda āwui lunghailā khalāmi kahaiva muiyana khaluimithaida zakmai mathei ngarokthuda Marāhwui mibing rākharāranada athum khalatta ngahui kachip ngarokta ngaphit khangarok eina ākui kakaikai, pheipāng katektek, nashi kapunpun, āmik khavātvāt, khanā ngaphit katātā jihaida ngaunrop eina ringkhangā ākhonmanghaowa.  Chiwui ātam chili Marāhna āhailāji romtit kahaiva, hormeihaoda āthumbing chi ngacheenahaida echachā yāmyām chakphik thuiserhaowa. Marāhna thangmeilāk eina khipalikha athutla makhuimana kha sei, hok, taithat sanglaga āram shimlāk ngarindali māngum tansop ākharip, hoksāla seisāla, sārui ākharipta rāphungkhui ngasaka.  Hikatha otsak kala otshot hina Marāhli leikashi kala awui kasāsāli mataimeida kakatom sada, kha khokha-yāngkha eina khapān-rampān ngazipmeikharhaowa.

Kha Kumkānkha, chāmreiva rāhaida, Marāhli ngahong chumpāvali āraithā kahaiya āvāva Sārenga chi paithuk tansop khatkha phunglaga āshiwui māchum, seishim tharukruk sākahai chiwui ngalemli rārākasāchi theizanghaowa. Arā chipa chi ishāvā lāka ili āngahā zakshilāk eina nganaokā kahai chi theikhui ngasakkhavai sāngatheira chihaoda, āram khali yongshok laga, ‘Oh… oh… ājava iram shār-rakho’ da vaovāser ngasakta, veikhurla shungkham ngasak haowa.  Laga Marāhva veikhur wonrā chili zanganinga. Avāva rakharā chi theihaoda, ‘Oh! āwo, ājava iram shārkho! Chieina na ishiwui seishim ngaher tharuk kala māchum ngaher tharuk sākahai chili hanvālaga māchum ātungli pipairada hanghailaga shimli shokhaowa. Avāva Sārenga chithang ngayāva hāchang ngaphithaida mapivā kache āmik hungping haowa. Kazing thanguda naopaisho Marāh seishimli yongzanglaga tansopwui paithuk yorkhavai chi seipaili naiphummi hailaga āvāvali shimli thānshok haowa.

‘Iramli khi phākharā khala?’ da khangahān eina, ‘Iranao, iramli ājakumva chāmrei rāhaida zākhavai makhalei eina mā lokhavai kazatna’.

Avā vavana naramli yormi khavai maleisāni khalada Khangahān chiya mangahānkāla, awo naram Sāreng eina āpreiva Yarmilāchi maringli khala? Anao mayāra paisholi ngahong chumpāvali āraithā haowa kachi chi mashunglā? Da khangahānthārān, āvāva  chi chāra mitlaga chaphaowa.  Kathāhaokhala? da ngāhanhun hailaga āpreiva khanili- āwoli āna phungshapa mā shaksāmihaolo.  Khanaowali nashi saikora rārā sāluiloda hanghailaga yaothurekhaowa.  Marāhli āvāvana sosomihailaga, rāluirā sānaogada otrom chi pungkhui laga ningai horchamri eina āramshong ungkhavai zatuwa.

Kazing kumuda mayo kachang mātha thukhavai maleithu kala zākhavaila kānserkahai eina āshi katonga Marāh [Naoyo\Paishonao] ramli māmaji kala zākhavaila vāphungkhuikhavai zazatlaga yupyapsap marāhwui shim kayāng vāshok nanai Marāhna theipakhaida shokngarokkhuiya. Ara shimlungli hosanglaga khararchan ngaphei ngarokta ringphalak eina leilakha preiva khanila ungrasāda Marāhna hokhuilaga khararchān pheiuwa.

‘Awo, na rākharethang ina ngahānhunkahai chi aja ngahānkāmilu maningkha māngum mamimara’ chihaowa.  Phaningsangkhavai maleimada, ‘Iya, iranao āraithākahai nao chi iwui nao paisho, inaoyo kho!’ da chaplaga ngahānkarāsai.

Chithālaga yarmilā marlāk eina chapmamānda, ‘Nawo iniwui makākashung, makhamathā ācham-āramwuivang khonshāt samphangda ishiya mikharing mangasāla leikho! Inaoyo chi ringda leifakā thihaira khala matheithura’ da hānglaga malung kanglāk eina chapsuisui kahai chi theilaga Marāhna ‘ ishāva eina ishāvā nanao mayara naoyo I ringfadalei.  ARAAHwui khangarān, naniwui eina rāshokta ringphāya.  Ishāmei ngarā kazeiramwui eina ungsamphang khangarokthada āja samphang khangarok maringphāmalā?  Thuikahai shokkahai saikora malaiser haosa.  Nathumla shimshong maung luilo. Iramli shimpamla, luila, ahangla khamathāthāva mavākhararsāda lei. Chili nathumla zanglaga khangarān sākhuiserlaga ishāwowui ramli pānserhaosa.’

‘Kha hiwui āwunga, ishāwo eina ishāniwui naongalāva khani hi ipreiva thathuiya.  Ishāwo sārmaman kahai eina Ina wungpam phungmidalei.  Ishāwowui wungpam khuimi khavai malei thuda, ipreiva āchon khararwui naona wungpam makhuirang lakha eina tangda, āvāva ina phungvāmiki kajina. Achākum khayon kachāngwui zimiksho katharuk thang hangva wungnao kala ramnao kaziplaga naoyo ili ‘’WUNGNAOYO’’ āming phoksang milaga wungpam khuingasak kahaina.  Ishāmei kharara khanina chinao tharukwui naongarā saikora ungthankhuiserlaga ishāwowui ramli rāpān ngasakser haolu. Chieina chinao tarukwui naongarā saikora wungthān khuilaga āgato preiva ramli ringphālak eina rāpānser haowa.

 

Author:

M.L. Raikhan, Wino Bazaar, Ukhrul

From A Journal, The Legacy

 

 

Comments

 1. I respect your piece of work, thanks for all the informative articles .

 2. I have learn several good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make one of these great informative website.

 3. Usually I do not read post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, very great post.

 4. Usually I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, very nice post.

 5. Hello.This article was extremely fascinating, especially since I was searching for thoughts on this subject last Tuesday.

 6. I have been checking out a few of your stories and i can claim pretty clever stuff. I will definitely bookmark your blog.

 7. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 8. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today..

 9. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 10. Are there any good poetry sites that you know of so that I can have an account that has lots of space to type out stories/poems on? Or do you know of any writing sites at all that I could post blogs on, sort of like having a whole website to myself?.

 11. I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!

 12. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

 13. Hi there, I discovered your blog by the use of Google even as searching for a comparable subject, your web site came up, it seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 14. I intended to draft you this tiny word in order to give thanks over again on the stunning secrets you have provided in this article. It has been quite extremely open-handed of you to provide unhampered exactly what a few individuals would’ve offered for sale as an ebook in making some money on their own, certainly seeing that you might have done it in case you desired. The things in addition acted to become good way to fully grasp the rest have the same zeal similar to my very own to understand somewhat more regarding this issue. I think there are numerous more fun situations up front for people who scan through your site.

Leave a Reply