Mimao kahom

Mimao kahom

Khali kazāt zangda mimao rāakha, mimao kahomda lei.  Hi mimao khayaoa kameo chili khayāmna.  Yām thanghon kha hupta shār pama.  Lui machangtā pailākmana.  Lamrei kārtā shāra.  Zimik tun nanai chili kachichāshi shimli ungpam serhaowa.  Kayāngli mi khipākhala mazatpai lākmana.  Laga shim kachida shao kakunguwa.  Kachāshiwui kating khangai, kakung khangai chi khuilaga kungkung kākā haowa.  Kala thulo, marāloda vao kazamuwa.  Hithāda kasā hili mimao kahom hoi.  Ot hi sākahai eina phonda kayāng mashokluila kha hupvā chi kachichāshi shimli piserhaowa.

Hi sākahai eina mimao kazāt chi vānhaowa, mimao khayaoa kameo chi ngachee haoda chithang yāmthui haowada shitsanga.  Chili lāngda khāwui khanongbingna khanongwui khangachā eina thikhavāli nilala, chi maningakha athumwui mang eina nilala theilaga mimao kameo chi yām ngakān haira, mayām ngakān ranga kachi athumna hāngmi.  Mayām ngakān ranga chiakha homlui shita.  Hithāda kasā eina mimao chi vānhaowada shitsangsai.

Contributed by Tsivyo Kasom

Source: Ringphatyan by S Kanrei

Comments

  1. I got what you mean , thankyou for putting up.Woh I am thankful to find this website through google. “Don’t be afraid of opposition. Remember, a kite rises against not with the wind.” by Hamilton Mabie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.