Wonra kasa

Khapān Rampān

Wonrā kasā

Onrā kasā hi khararnao awo ngarāwui ming mathi ngasakngaimada kasāna.  Onrā kasāli ngalei hili sālu kaji apam mangavāmana.  Shimkhurna ningkachāng apamli sāmaya.  Onrā sākada ngalei kapoli mamishārmana (makhami masāpaimana), sāpaichupa.  Onrā tungli lingkahai thing chila ngalei akhavāwui maningmana, kha onrā kasāpāwuina.  Onrā hi khamarān (ngashān khavaipam) kala khamahopamli kasāna.

Kathili achifatli (phumchifa kasāli) sei silui maphungvā akha onrā masāmana.  Thithang favā akha phungvā phalungra.  Kala silui phungvā lakha onrā sāya.  Onrāli silui akha eina sāya.  Hok mazangmana.  Onrā tungli siluikui khani kala favā akha thing eina sāsangmiya.  Onrā tunglila lengchengkui shimli leishi leishai kapi kasang thāda kapiserlaga ngalung shunmiya.  Māwon zaikhavai Lungphā kahakva akuishong akha, amareishong akhada hama.  Lunggui khani chili zamkhor heirorlaga māwon zaiya.  Onrāli mi ngasāmkhavai shong lungpheknao khamathāthā hammi haiya.  Chili ngalāma hoya.

Marān kasābingwui onrā kasāli kathi marān kasāla hoi.  Athumwuiya onrā tungli tarungla shunmiya.  Khangachā angashāk leishi leishai peida kapisangsera.  Khangachāwui onrāli athumwuina sakmeida sāya.  Onrā tungli  kahama lungphek chila khamathā khangachāna lungphek vāphākhuilaga hamma.  Chithāda sāda awui onrātungwui khaorāthei, theitukthei, sāhārtheida aming zatngasakchinga.  Atam chithārān amingla makapitheithuda sākahai otsak eina phaningung khavai sāya.

 

Note:

  1. Lengchengguili leishi leishai sākasang chili khayek mahomana.  Lengchengkui kakapi hoi.  Chitākam eina Lengcheng shim kasem machimana kha Lengchengshim kasā chiya.  Marān kasā chiya, kasem maningmana.
  2. Marān kasā kala shimsak pāmilu

Read also

Wonra

Written by V Zingkhai

Please follow and like us:

One thought on “Wonra kasa

  1. Pingback: Wonrā – Wikihao

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)